terms of use

הסכם תנאי השימוש באתר ובשירותיו

האתר שכתובתו www.8pro.tv (להלן – “האתר”) מנוהל על ידי Eight Productions (להלן – “החברה”) ו/או מי מטעמה.
גלישתך באתר והשימוש בשירותים, על ידך או מי מטעמך, מהווים את הסכמתך לאמור בתנאי הסכם זה (להלן – “ההסכם”) וויתורך על כל טענה, מכל מין ו/או סוג ביחס לאמור בו. ייתכן ושימוש בשירותים מסוימים באתר יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים אשר יופיעו באתר בסמוך לשירות הרלוונטי, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור בהסכם זה.
מובהר, כי האמור בהסכם זה חל על כל מידע ו/או הצעה לשירות, מכל מין וסוג המוצג באתר, בכל פורמט. האתר הינו “תיק העבודות” של החברה אשר יועד למטרת פרסום, שיווק והצגת הפקות ושירותים של החברה לרבות הצעה למתן שירותים ולמשרות, הצעה לקבלת פרסומות ועוד, בהתאם להחלטת החברה מעת לעת.
החברה תהא זכאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהאמור בהסכם זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת תנאי הסכם זה, כפי שאלו ישתנו מעת לעת, חלה עליך.

פרשנות
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות הסכם זה לפרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין.
בהסכם זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
החלוקה לסעיפים וכותרות הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

השימוש באתר
הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הקיימים בו הוא לשימושך הפרטי והאישי בלבד ולהנאתך. חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה בכדי להוות הפרה של הוראות הסכם זה ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה בכדי לגרוע מאיזו מזכויותיה של החברה ו/או של צד ג’ אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר ו/או לרשתות התקשורת. חל איסור לעשות באתר שימוש מסחרי ו/או שימוש לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה אסורה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חל איסור על העתקה ו/או הטבעה ו/או שכפול ו/או עריכה ו/או הפצה ו/או העברה ו/או מכירה של האתר והתכנים שיופיעו באתר מעת לעת, לרבות אך לא רק תמונה, איור, סרטון, קובץ, תוכן מילולי, קולי, חזותי ו/או שילוב שלהם יחד (להלן – “התכנים”), ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש פרטי ובין אם למטרות מסחריות. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף לעיל, חל איסור על שימוש בתכנים באופן החורג מהתנאים המפורטים בהסכם זה, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה, ובלבד שהשימוש כאמור נעשה בהתאם לאותה הרשאה, ככל שזו ניתנה לך כאמור.
החברה מחזיקה כדין בזכות לעשות שימוש בתכנים ולא יהא בגלישתך באתר, בצפייתך בתכנים ו/או בשימוש בהם, ככל שיותר לך מפורשות, כדי להקנות לך זכויות מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או בתכנים ו/או בסימני המסחר שיוצגו באתר.
כל התכנים והמידע המוצגים באתר ניתנים “כפי שהם” ללא אחריות ו/או התחייבות מכל מין וסוג לגבי מהימנותם, איכותם, דיוקם, שלמותם, רמת העדכון שלהם, התאמה לתכלית מסוימת ואטרקטיביות המחיר שבו הם מוצעים ואין בשירותים ובמידע המוצגים באתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהו כלפיך. לפיכך, החברה לא תהא אחראית לכל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר יגרם לך כתוצאה מהחלטות ו/או פעולות ו/או הסתמכות על המידע ו/או התכנים שיוצג באתר.
החברה שומרת על זכותה לבצע שינויים באתר, במבנהו ו/או בעיצובו ו/או להפסיק ו/או לשנות את הצעת השירותים כולם או חלקם. בביצוע השינויים כאמור תהא החברה זכאית להוסיף ו/או לגרוע מהתכנים ו/או מהצעת השירותים, הקיימים באתר ו/או להגביל את השימוש בהם, ללא צורך במתן התראה מראש ואלו יחלו עליך באותה העת.

קניין רוחני
כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בתכנים המוצגים בו לרבות בפרויקטים ו/או בכל חלק מהם בשמות ובסימנים המסחריים, בפטנטים ובמדגמים, המוצגים באתר בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים, בעיצוב, במידע, בדמויות בתסריט, בהפקה ו/או בכל חלק מהם הינם בבעלות בלעדית של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר.
בשימושך, הינך מתחייב שלא להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את התכנים המוצגים באתר ו/או כל חלק מהם. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.

משלוח הודעות על ידי החברה ו/או מי מטעמה
השימוש בשירותים המוצעים ו/או שיוצעו בעתיד באתר החברה מתאפשר באמצעות תהליך רישום קצר, על-ידי הצגת מספר פרטים של המשתמש, כפי שיוחלט על ידי החברה, מעת לעת (להלן – “הפרטים”) וכמובן, בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה. החברה תשמור את הפרטים שלך בהתאם לכל דין, ובמאגר מידע ממוחשב.
הינך מחויב למסור אך ורק פרטים מהימנים. ככל שתפר הוראה זו, החברה תהא זכאית למחוק את רישומך, וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהזכויות החוקיות שיעמדו לה כנגדך בגין ההפרה כאמור. החברה חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים על מנת לעדכן אותך בחדשות המתפרסמות באתר מעת לעת, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או לטלפון הנייד שמסרת לחברה. הנך מאשר בזאת לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים כאמור.
באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות כאמור, הנך מוזמן לפנות לחברה בכתובת הדואר האלקטרוני office@8pto.tv ולבקש להסיר את שמך מרשימת התפוצה או להקליק על לינק/קישור/ checkbox “הסרה מרשימת התפוצה” במייל/ מסרון שקיבלת.
כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסום פרויקטים באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או מס’ הנייד כאמור לעיל.

אבטחת מידע
החברה נוקטת באמצעים על מנת להבטיח לך גלישה בטוחה, אולם אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות חדירה למערכות ו/או חדירה לאתר ו/או הפרעות ו/או שיבושים שייגרמו למערכות המחשוב ו/או לפעילותו התקינה של האתר.
לא תהא לך כל טענה או זכות כלשהי לפעולות בהן תנקוט החברה ו/או מי מטעמה עקב חדירה ו/או שיבושים כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לך בעקבות החדירה ו/או השיבושים ו/או הפעולות בהן תנקוט החברה במקרים כאלה כאמור. הינך מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בהתרחש מקרה כאמור.
בגלישתך באתר הינך מתחייב לעשותה בהתאם לכל דין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה.

קישורים לאתרים נוספים (link)
החברה תהא רשאית להציג באתר קישורים לאתרים נוספים אשר אינם באחריות החברה ואינם מהווים תמיכה ו/או המלצה של החברה באמור בהם.
החברה אינה אחראית בשום אופן על התכנים שמופיעים באתרים להם יש קישורים באתר ועל הקישורים עצמם, שכן אתרים אלה לא נערכו על ידי החברה ואינם בבעלותה ו/או באחריותה.
החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש באתרים אלה, וכל שימוש שיעשה על ידך יהא באחריותך המלאה והבלעדית.

אחריות ושיפוי
החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או חסרון כיס שייגרם לך כתוצאה מהגלישה באתר ו/או השימוש בתכנים ו/או בשירותים. גלישתך באתר מהווה את הסכמתך לכך כי הנך פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר לכך.
הנך מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או חסרון כיס שייגרם לחברה תוצאה מהפרתך את הוראות הסכם זה ו/או בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה שעילתה בשימוש שנעשה על ידך בתכנים.

הדין החל וסמכות שיפוט
על הסכם זה ועל כל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בהסכם ובכל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו.

Dafna Danenberg

Founder & Main producer

Dafna is an executive producer with an established professional record in Television, working for the biggest networks such as HOT, YES, Keshet, Reshet, Kan 11 and Channel 10. Dafna produced the fifth season of “The Amazing Race”-The Israeli Edition;  the TV comedy “Who gave you a license?”; Israel’s most successful youth dramas “Elisha” and “Kfula”; “The Good Cop”- a TV drama with the renowned actor and comedian Yuval Semo that was adapted by NETFLIX; Gidi Gov’s Talk Show; Shay Stern’s talk show; The prime time entertainment show “The Battle of the Sexes”; Yair Lapid’s and Eli Yatzpan’s talk shows; Orly and Guy’s successful morning show, and so many others.